Regulamin konkursu „Konkurs Urodzinowy Twoje Restilo”

 

I. Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie o nazwie „Konkurs Urodziny Twoje Restilo” (zwanego dalej „Konkursem”) jest FLHF S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Słonimskiego 1A, 50 – 304 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000728264, adres e-mail: info@restilo.pl (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Konkurs przeprowadzony zostanie za pośrednictwem profilu o nazwie restilo_pl prowadzonym w serwisie społecznościowym Instagram przez Organizatora, który dostępny jest pod linkiem: https://www.instagram.com/Restilo_pl/.

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Instagram

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu społecznościowego Instagram lub utrudnionym dostępie do niego z przyczyn od niego niezależnych, pozostających poza kontrolą Organizatora, w szczególności będące wynikiem działań lub zaniechań serwisu albo braku dostępu do Internetu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia konkursowe zagubione lub utracone w sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia urządzeń Uczestników oraz sposób ich konfiguracji.

7. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez Uczestnika są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi Instagram.

8. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniach od 21.08.2022 do 31.08.2022.

9. Ogłoszenie o Konkursie oraz informacje o jego przebiegu będą publikowane na profilu restilo_pl prowadzonym w serwisie Instagram, o którym mowa w ust. 2 powyżej. Informacja o wynikach Konkursu zostanie opublikowana do dnia 04.09.2022.

10. Konkurs ogranicza się do terytorium Polski.

 

II. Uczestnicy konkursu

 

1. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające w serwisie Instagram konto osobiste założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu, mające status konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego oraz posiadające status fana profilu Restilo w serwisie Instagram (zwane dalej „Uczestnikami”). Każdy Uczestnik odpowiada za zgodność z prawdą danych osobowych powiązanych z jego profilem w serwisie Instagram.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy oraz osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin ww. osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.

3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby prowadzące publiczny profil w aplikacji Instagram.

 

III. Zasady i przebieg konkursu

1. Zadanie konkursowe polega na zaobserwowaniu profilu serwisie Instagram : Restilo_pl., polubienie i udostępnienie postu konkursowego wraz z oznaczeniem profilu @restilo_pl oraz Odpowiedzenie na pytanie: czym jest dla Ciebie „restilo”? Wraz z wskazaniem wybranej nagrody konkursowej (1 z 5).

2. Komentarz, o którym mowa w ust. 1 powyżej, musi zostać opublikowany przez Uczestnika w okresie trwania konkursu. Każdy Uczestnik może opublikować komentarz tylko jeden raz.

3. Zwycięzcami Konkursu (zwanymi dalej „Zwycięzcami”) zostanie wybranych przez Organizatora 5 Uczestników, których komentarze odznaczać się będą największą kreatywnością. Wybór Zwycięzców będzie miał charakter uznaniowy i zostanie dokonany przez jury Konkursu składające się z pracowników Organizatora.

4. Nagrodę przyznawaną Zwycięzcom Konkursu (zwaną dalej ,,Nagrodą”) stanowią Wazon Szklany Oasis, Stolik kawowy Carmina, Pościel Simpli, Krzesło Vichy, Lustro Bohema ufundowane przez Organizatora. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, a Zwycięzca nie może przekazać prawa do Nagrody osobie trzeciej.

5. Poza Nagrodą, o której mowa w ust. 5 powyżej, Zwycięzcom Konkursu przyznana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej równowartość 11,11 % wartości Nagrody tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota podatku zostanie obliczona i odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego, z uwagi na co Zwycięzca Konkursu nie będzie uprawniony do żądania jej wypłaty przez Organizatora. Zwycięzca Konkursu jest obowiązany podać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do należytego wykonania ww. obowiązku podatkowego.

6. O wygranej w Konkursie Zwycięzcy zostaną poinformowani w serwisie społecznościowym Instagram w wiadomości prywatnej, nie później niż w terminie 2 dni po ogłoszeniu wyników Konkursu. W tej samej wiadomości Zwycięzcy zostaną poproszeni o podanie dokładnych danych adresowych koniecznych do zaadresowania Nagrody (imię i nazwisko, dane adresowe, adres e-mail) oraz danych niezbędnych do należytego wypełnienia obowiązku podatkowego, o którym mowa w ust. 6 (imię i nazwisko, adres zamieszkania, identyfikator podatkowy (PESEL albo NIP), w terminie 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora wiadomości z informacją o wygranej w Konkursie.

7. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy przez Fundatora w terminie 7 dni od podania przez niego kompletnych danych osobowych wymienionych w ust. 6 powyżej na podany przez Uczestnika adres e-mail. Brak podania danych adresowych umożliwiających Organizatorowi zaadresowanie Nagrody w terminie wskazanym w ust. 6 powyżej lub podanie błędnych danych osobowych jest równoznaczne ze zrzeczeniem się Nagrody przez Uczestnika.

8. Uczestnik traci prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w wypadku ujawnienia faktu złamania Regulaminu po doręczeniu Nagrody, Uczestnik jest obowiązany do jej zwrotu.

9. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody, a wtedy Organizator może wyłonić kolejną osobę spełniającą warunki Regulaminu.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

11. Zwycięzca Konkursu jest obowiązany potwierdzić odbiór Nagrody na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, doręczanym Zwycięzcy Konkursu wraz z Nagrodą.

 

IV. Prawa autorskie (licencja)

 

1. Uczestnik poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na publikację treści komentarza konkursowego oraz oświadcza, że udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie z komentarza na następujących polach eksploatacji:

 1. a) prawo publicznego odtwarzania (w tym w sieci wewnętrznej), wykonywania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którym się w tym celu posługuje;
 2. b) prawo utrwalania dowolną techniką, w szczególności techniką cyfrową;
 3. c) prawo wprowadzania do pamięci komputera oraz do własnych baz danych;
 4. d) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania w systemie on-line w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanych końcowych użytkowników sieci Internet lub sieci wewnętrznej, jak również na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
 5. e) prawo do tworzenia papierowych wersji na potrzeby własne;
 6. f) prawo dostosowania do wymagań technicznych;
 7. g) prawo wykorzystania w celu promocji i reklamy;
 8. h) prawo do wyświetlania i wystawiania;
 9. i) prawo wykorzystania w celu rozpowszechniania utworów zależnych stworzonych z wykorzystaniem w zakresie publikacji i rozpowszechniania poprzez wielokrotne publiczne odtwarzanie oraz utrwalania w celu przechowywania do publicznego odtwarzania określonego niniejszym;
 10. j) prawo do wprowadzania do obrotu, wytwarzania określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 11. k) prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości, bez naruszania istoty treści merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji, wymaganych przez specyfikę medium internetowego, portalu mobilnego, radia internetowego, w tym przetworzenie do udostępnienia fonogramowego, telewizji, w tym przetworzenie do udostępnienia audiowizualnego;
 12. l) prawo do wykorzystywania w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania lub ich fragmentów do innych utworów i tworzenia opracowań;
 13. m) prawo dostosowania do formatu urządzeń mobilnych, w tym aplikacji urządzeń mobilnych;
 14. n) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem danego, w tym przekazywania, także odpłatnego innym podmiotom, w tym operatorom telekomunikacyjnym;
 15. o) prawo do prezentowania, w tym odpłatnego, do ograniczonego lub nieograniczonego kręgu odbiorców, w tym w szczególności w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych (np. sms/mms);
 16. p) prawo do nadawania analogowego i/lub cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną;
 17. q) nadawania analogowego i/lub cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za pośrednictwem satelity;
 18. r) równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) m. in. za pośrednictwem platform cyfrowych oraz sieci kablowych (w jakimkolwiek systemie lub technologii);
 19. s) wykonywania praw zależnych i udzielania zgody na ich wykonanie.
 20.  
 21. 2. Organizator uprawniony jest są także do udzielania sublicencji w pełnym zakresie licencji wskazanym w ust. 1 powyżej.
 22.  
 23. 3. Uczestnik Konkursu, któremu nie przysługują prawa autorskie do opublikowania komentarza jest obowiązany do pokrycia wszelkich ewentualnych kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z opublikowaniem komentarza w sieci Internet, w szczególności do poniesienia opłat za zamieszczenie i udostępnienie komentarz w sieci Internet na rzecz faktycznego autora lub współautorów komentarza.
 24.  
 25. 4. Uczestnik Konkursu jest obowiązany do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do komentarza.

 

V. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców Konkursu

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Zwycięzców Konkursu jest Organizator, tj. FLHF S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Słonimskiego 1A, 50 – 304 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000728264, adres e-mail: info@restilo.pl. Niniejsza informacja o administratorze danych osobowych Uczestników i Zwycięzców Konkursu stanowi spełnienie przez Organizatora obowiązku wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).

2. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestników przez Organizatora jest umożliwienie im wzięcia udziału w Konkursie oraz wyłonienie Zwycięzców. Celem przetwarzania danych osobowych Zwycięzców jest przekazanie im Nagrody, a w przypadku gdy wartość Nagrody niesie za sobą obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości Nagrody – spełnienie przez Organizatora obowiązków płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości Nagrody.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest ich zgoda na udział w Konkursie, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Uczestnik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, np. poprzez usunięcie komentarza konkursowego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Zwycięzców jest wykonanie zobowiązania Organizatora do przekazania Zwycięzcy przyrzeczonej Nagrody, a w przypadku gdy wartość Nagrody niesie za sobą obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości Nagrody – spełnienie przez Organizatora obowiązków płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości Nagrody, tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

4. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców mogą być przez Organizatora przekazywane podmiotom trzecim jedynie, gdy jest to konieczne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze, jak i gdy jest to konieczne dla prawidłowego i sprawnego technicznie przeprowadzenia Konkursu. W tym celu dane osobowe Uczestników i Zwycięzców mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi księgowe, technologiczne i informatyczne na rzecz Organizatora, jak i firmom kurierskim lub operatorom pocztowym, za pośrednictwem których Nagrody rzeczowe zostaną wysłane Zwycięzcom Konkursu. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców nie będą przez Organizatora przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych.

5. Dane osobowe Uczestników będą przez Organizatora przetwarzane nie dłużej niż przez okres trwania Konkursu, a następnie okres do upływu terminu na złożenie reklamacji przez Uczestnika, a w przypadku złożenia reklamacji przez Uczestnika - do czasu jej rozpoznania przez Organizatora. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu będą przez organizatora przetwarzane do czasu doręczenia Zwycięzcy Nagrody, a w przypadku w przypadku gdy wartość Nagrody niesie za sobą obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości Nagrody i spełnienie obowiązku płatnika podatku przez Organizatora – do końca obowiązkowego okresu przechowywania dokumentacji podatkowej, który wynosi co do zasady 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Po zakończeniu okresu, w którym Organizator jest uprawniony bądź obowiązany do przetwarzania danych osobowych Uczestników i Zwycięzców, Organizator niezwłocznie je usunie lub zanonimizuje.

6. Uczestnikom i Zwycięzcom Konkursu przysługują prawa do:

- dostępu do przetwarzanych przez Organizatora ich danych osobowych;

- żądania sprostowania lub uzupełnienia przez Organizatora ich danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne;

- żądania usunięcia przez Organizatora ich danych osobowych, jeżeli wygasła podstawa do ich przetwarzania;

- żądania ograniczenia przetwarzania przez Organizatora Pani/Pana danych osobowych;

- żądania przeniesienia przez Organizatora ich danych osobowych do innego administratora;

- w przypadku gdy podstawę przetwarzania danych osobowych Uczestnika stanowi wyrażona przez niego zgoda - cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Uczestnika, którego dokonano przed cofnięciem przez niego zgody;

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Uczestnik lub Zwycięzca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy RODO.

7. Podanie Organizatorowi danych osobowych przez Uczestnika lub Zwycięzcę Konkursu jest całkowicie dobrowolne, acz konieczne dla możliwości wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania Nagrody oraz umożliwienia spełnienia obowiązku płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości Nagrody przez Organizatora.

8. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców Konkursu nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

VI. Prawa i obowiązki Organizatora

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym z udziału w konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”).

2. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyznania Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania mu Nagrody.

3. W przypadku wykluczenia pierwotnego Zwycięzcy, Nagrodę otrzyma następny w kolejności Uczestnik, który zostanie wybrany przez jury.

4. Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania komentarzy, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa lub i/lub dobre imię oraz renomę Organizatora, prawa osób trzecich, w szczególności komentarze naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.

5. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innej nadzwyczajnej okoliczności, na którą Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, zawieszenia lub anulowania Konkursu. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian i w miarę możliwości zaproponuje inną formę Konkursu, która nie pogorszy dotychczasowych warunków uczestnictwa, a w szczególności nie będzie oferować nagrody o mniejszej wartości lub gorszej jakości jak pierwotnie przyrzeczona.

6. Organizator nie jest stroną w sporach dotyczących praw Użytkowników do korzystania z serwisu Instagram.

7. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Organizatora: info@restilo.pl w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.

8. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

9. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

10. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

 

VII. Postanowienia końcowe

 

1. Każdy biorący udział w Konkursie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, o ile strony nie rozstrzygną wcześniej sporu w sposób polubowny.

3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych mają charakter pomocniczy. Informacjami wyłącznie wiążącymi są postanowienia Regulaminu.

4. Regulamin dostępny jest w postaci elektronicznej pod adresem: https://restilo.pl/konkurs-urodzinowy z możliwością jego pobrania i wydruku przez każdego z Uczestników.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie w każdym czasie z ważnych powodów. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu publikacji na stronie: restilo.pl. Zmiany Regulaminu nie będą prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej uczestników Konkursu ani naruszać praw nabytych przez Uczestników przed dokonaniem zmian w Regulaminie, chyba że zmiany Regulaminu będą wynikać z wykonania przez Organizatora obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.

6. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z Konkursem przez Uczestnika, takie jak np.: umieszczenie danych osobowych i/lub wizerunku osób trzecich ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu.

7. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych i nie podlega regułom zawartym w ww. przepisach.

 

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz potwierdzenia odbioru Nagrody.

POTWIERDZENIE ODBIORU NAGRODY

 

Dane Zwycięzcy:

 

Imię i nazwisko: ____________________________________________________________________

 

Adres zamieszkania: ________________________________________________________________

 

Numer PESEL/NIP*: ________________________________________________________________

 

(Miejscowość, data DD-MM-RRRR) ____________________

 

Ja, niżej podpisany ________________ niniejszym:

potwierdzam odbiór nagrody otrzymanej w konkursie o nazwie „Konkurs urodzinowy Twoje Restilo” organizowanym w serwisie społecznościowym Instagram przez FLHF S.A. z siedzibą we Wrocławiu, nr KRS: 0000728264 (zwanej dalej „Organizatorem”), w postaci ........................................................ o wartości ............................................................ złotych;

 

 

 

 

Czytelny podpis zwycięzcy

 

                                                                                                                                                                     ________________________________________________

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić

To Top