Regulamin sklepu Restilo.pl

Regulamin sklepu internetowego www.restilo.pl

 

Regulamin sklepu internetowego restilo.pl (zwany dalej „Regulaminem”) obowiązujący od dnia 16 sierpnia 2022 roku. Wersję obowiązującą do 15 sierpnia 2022 r. znajdziesz tutaj.

 

Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez spółkę FLHF S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50 - 304) przy ul. Słonimskiego 1A, za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.restilo.pl, w tym m.in. warunki składania zamówień na towary dostępne w Sklepie, zasady dostarczania zamówionych towarów do Klienta, sposób i termin zapłaty ceny, uprawnienia związane z odstąpieniem od umowy oraz zasady składania reklamacji.

 

Ponadto Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez spółkę FLHF S.A. nieodpłatnych usług drogą elektroniczną - prowadzenia Konta.

 

Słowniczek:

 

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem www.restilo.pl prowadzony przez Sprzedającego, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu.

 

Sprzedający – FLHF Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50 – 304) przy ul. Słonimskiego 1A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000728264, NIP: 8982242989, REGON: 380160976, kapitał zakładowy w wysokości 1.500.000,00 złotych wpłacony w całości.

 

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Czas realizacji zamówienia - okres, w jakim Sklep przekaże zamówienie przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.

 

Indywidualny przedsiębiorca o uprawnieniach Konsumenta – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (przedsiębiorca jednoosobowy) zawierająca ze Sprzedającym umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, która nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której przepisy przyznają zdolność prawną, posiadająca Konto Klienta lub zawierająca umowę ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.


Konto Klienta - utworzony po rejestracji indywidualny panel administracyjny Klienta w ramach Sklepu służący m.in. do realizacji składanych zamówień, sprawdzania historii zamówień, danych dotyczących wpłat i nadpłat z tytułu zamówień.

 

Konsument - Klient będący osobą fizyczną, który zawiera za pośrednictwem Sklepu umowę ze Sprzedawcą w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.


Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem platformy Tpay.com.

 

Regulamin – niniejszy dokument.

 

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

DANE KONTAKTOWE SPRZEDAJĄCEGO

 

Dane kontaktowe:

 • adres e-mail: info@restilo.pl;
 • Adres do zwrotów towarów: Logistyczna 2, Bielany Wrocławskie, 55 – 040 Kobierzyce.

 

 

I.ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 § 1 Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 

1. Usługa świadczona drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu polega na organizacji sprzedaży towarów przy wykorzystaniu Sklepu, poprzez umożliwienie dokonywania zakupów w Sklepie z wykorzystaniem Konta Klienta.

2. Konto Klienta to narzędzie dostępne w systemie Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sklepu stanu zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji danych Klienta oraz zmiany hasła, zmianę i poprawianie danych osobowych itp.

3. Klient jest także uprawniony do dokonania zakupu w Sklepie bez konieczności dokonywania rejestracji i tworzenia Konta Klienta.

4. Utworzenie Konta Klienta wymaga zarejestrowania. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji, tworzone jest indywidualne Konto Klienta. Klient w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: aktywnego adresu e-mail, hasła (widocznego tylko dla Klienta), imienia (lub nazwy firmy), nazwiska (lub NIP), pełnego adresu zamieszkania/ siedziby oraz numeru telefonu komórkowego, jak również potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego postanowień. Kliknięcie pola „Dalej” kończy proces rejestracji i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Klient następnie otrzyma na podany adres poczty elektronicznej maila z potwierdzeniem loginu i hasła do Konta Klienta.

5. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez aktywację rozpoczęcia korzystania przez Klienta z Konta Klienta.

6. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem przez Usługobiorcę oświadczeń o następującej treści:

a) zapoznałem/am się i zaakceptowałem/am w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy,

b) przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,

c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,

d) wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

e) wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu.

7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego hasła.

8. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Klient może dokonać wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie Konta Klienta bądź poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na adres e-mail: info@restilo.pl lub pisemnie na adres siedziby Sklepu. Umowa w takim wypadku ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta Klienta bądź otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

9. Sprzedający może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej prowadzenia Konta Klienta z Klientem poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail podany przez Klienta. Umowa ulega wówczas rozwiązaniu z dniem otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy przez Klienta.

10. Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej prowadzenia Konta Klienta z Klientem ze skutkiem natychmiastowym i bez konieczności uprzedniego wzywania Klienta do zaprzestania naruszeń także w przypadku rażącego naruszania postanowień Regulaminu przez Klienta, w szczególności jeśli:

a) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu,

b) działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c) otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

11. Oświadczenie o rozwiązaniu za wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane poprzez Sprzedającego, zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail.

12. Rozwiązanie za wypowiedzeniem lub rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, w szczególności na realizację zamówień złożonych przez Klienta przed złożeniem lub otrzymaniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

 

§2. Warunki świadczenia usługi

 

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie tego Regulaminu Klient powinien posiadać:

a) aktualną wersję przeglądarki internetowej Internet Explorer lub Mozilla FireFox lub Chrome lub Safari lub Opera;

b) monitor o rozdzielczości 1024×768.

2. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych, określonych w ust. 1 powyżej, Sprzedający nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania aplikacji i zastrzega, że może mieć to negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenie lub uszkodzenie serwisu.

4. Klienci mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną. Reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną można składać pisemnie na adres: FLHF S.A., ul. Logistyczna 2, Bielany Wrocławskie, 55 – 040 Kobierzyce lub w formie korespondencji elektronicznej na adres: info@restilo.pl;

5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a) oznaczenie Klienta;

b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Sprzedającego, przy czym termin ten może ulec przedłużeniu w sytuacji gdy ze względu na ilość rozpatrywanych reklamacji lub zaistnienie innych okoliczności niezawinionych i niezależnych od Sprzedającego, rozpatrzenie reklamacji Klienta w tym terminie nie będzie możliwe, o czym Klient zostanie poinformowany na podany adres e-mail.

 

§3. Przedmiot umowy sprzedaży

 

Przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej między Sprzedającym, a Klientem są towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu w chwili składania zamówienia. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronie Sklepu oferta była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są w danej chwili niedostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego, poinformowania Klienta o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą elektroniczną.

§4. Ceny produktów

 

1. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i określają wartość brutto, tj. z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT).

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

4. Koszty dostawy towaru pokrywa Sklep. Dostawa towaru odbywa się w wybranej i określonej przez Klienta formie.

 

§5. Zamówienia

 

1. Klient może składać zamówienia przez cały czas pracy serwisu internetowego to jest 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, za pośrednictwem witryny internetowej www.restilo.pl. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

2. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego na stronie Sklepu jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym i podanie numeru telefonu i adresu e-mail.

3. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Internetu w Sklepie należy:

a) wejść na stronę Sklepu;

b) wybrać towar będący przedmiotem zamówienia oraz jego ilość, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;

c) przejść do koszyka i wybrać:

 • ilość zamawianego towaru;
 • sposób dostarczenia towaru;
 • sposób płatności;
 • oraz dodatkowo w razie potrzeby wypełnić pole “Uwagi dotyczące zamówienia”;

d) kliknąć w przycisk “dalej” i przejść do formularza zamówienia;

e) w formularzu zamówienia wpisać swoje dane oraz adres, na który ma nastąpić dostawa towaru. Klient może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowych produktach, rabatach, promocjach oraz innych informacji handlowych;

f) zapoznać się z Regulaminem i następnie zaznaczyć, że akceptuje się Regulamin;

g) kliknąć przycisk „dalej”;

h) sprawdzić poprawność danych oraz zapoznać się łącznym kosztem zamówienia;

i) kliknąć przycisk „zamawiam”;

j) dokonać płatności online albo płatności za pośrednictwem druczka pocztowego.

4. Po złożeniu zamówienia, przez Klienta, Sprzedający generuje wiadomość e-mail (wysłaną na podany w zamówieniu adres), w którym znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia oraz dalsze instrukcje:

a. w przypadku płatności kartą płatniczą – link do transakcji bezpośrednio na stronie www.payu.pl.

5. W przypadku zamówień złożonych na stronie Sklepu do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 4 powyżej.

6. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Klienta (np. błędny numer telefonu lub adres e-mail) w ciągu 48 godzin, zostanie ono anulowane. Sprzedający będzie także upoważniony do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać wykonanie umowy sprzedaży.

7. Termin ważności zamówienia w sytuacji zmiany sposobu zapłaty z płatności online na płatność za pobraniem wynosi 3 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Klient nie uiści należności wynikającej z zamówienia w wyżej wymienionym terminie, zamówienie zostaje anulowane, a Klient nie może żądać od Sprzedającego jego realizacji.

 

§6. Formy płatności

 

Klient może wybrać jedną z następujących form uregulowania należności za dokonane zamówienie, wybierając jedną spośród dostępnych form płatności:

a) wpłata za pośrednictwem operatora płatności internetowych,

b) płatność druczkiem na poczcie.

 

§7. Terminy i koszty wysyłki

 

1. Dostawa zamówionych towarów następuje:

a) w przypadku zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu - w dni robocze, w terminie 2 (dwóch) dni roboczych licząc od dnia roboczego następującego po dniu, w którym środki zostały zaksięgowane.

2. Wszystkie przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o. Przewidywany czas dostawy wynosi do 2 dni roboczych od momentu wysłania.

3. Zakupione towary dostarczane są wyłącznie na terytorium Polski.

4. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, ma możliwość sprawdzenia stanu przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera sporządzić protokół. Protokół szkody Klient zobowiązany jest przesłać do Sklepu wraz z reklamacją, co ułatwi jej rozpatrzenie. Klient może również odmówić odbioru przesyłki uszkodzonej.

5. Za dzień realizacji zamówienia lub części zamówienia uznaje się dzień wysłania towaru do Klienta.

6. Do każdej przesyłki zostaje dołączone potwierdzenie kupna (paragon lub faktura VAT w zależności od zaznaczonego pola w formularzu zamówienia).

7. W przypadku nieobecności Klienta pod adresem wskazanym jako adres wysyłki, kurier pozostawia awizo z informacją o terminie i miejscu odbioru przesyłki.

 

§8. Gwarancje i reklamacje

 

1. W przypadku, kiedy towar jest niezgodny z umową Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji w ramach gwarancji bezpośrednio w serwisie producenta lub zgłosić reklamację w Sklepie z tytułu rękojmi.

2. Wybrane towary objęte są gwarancją. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Sprzedawca odpowiada względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, przy czym:

a) przez wadę fizyczną należy rozumieć niezgodność towaru z umową sprzedaży, w szczególności jeżeli towar:

 • nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił Klienta;
 • został Klientowi wydany w stanie niezupełnym (np. brakuje instrukcji, jeżeli jest ona załączana przez producenta);

b) przez wadę prawną należy rozumieć niezgodność towaru z umową sprzedaży, w szczególności jeżeli towar:

 • stanowi własność osoby trzeciej;
 • obciążony jest prawem osoby trzeciej;
 • ograniczenie w korzystaniu z towaru lub rozporządzaniu nim wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4. Nie jest wadą fizyczną ubytek czy też uszkodzenie towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem zakupu i zgodził się na przesłanie towaru w takim stanie.

5. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Reklamacja może zostać złożona: osobiście, telefonicznie, listem poleconym lub mailowo na adres: info@restilo.pl. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru. Klient może odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sklepu do doręczeń: FLHF S.A., ul. Logistyczna 2, Bielany Wrocławskie, 55 – 040 Kobierzyce.

6. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail jakimi posłużył się do Klient składając zamówienie, określenie towaru, który jest reklamowany oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny Klienta. W przypadku braku ww. danych Sprzedawca może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie ww. danych.

7. W ramach składania reklamacji Klient może żądać:

a) naprawienia towaru;

b) wymiany towaru na wolny od wad;

c) obniżenia ceny;

d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

8. Klient powinien zgłosić reklamację w ciągu roku od dnia dostrzeżenia wady. Termin na złożenie reklamacji nie może jednak zakończyć się przed upływem dwuletniego okresu odpowiedzialności Sprzedającego za towar. W przypadku Klientów, którzy nie są Konsumentami albo Indywidualnymi przedsiębiorcami o uprawnieniach Konsumentów, zgłoszenie wady powinno nastąpić niezwłocznie po ujawnieniu wady pod rygorem utraty uprawnień do skorzystania z uprawnień z rękojmi.

9. Sprzedający w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

10. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego względem Klientów niebędących Konsumentami lub Indywidualnymi przedsiębiorcami o uprawnieniach Konsumentów jest ograniczona do kwoty, jaką taki Klient zapłacił za objęty reklamacją towar i kwoty stanowiącej równowartość kosztów jego dostawy, w przypadku gdy przedmiotem reklamacji jest również dostawa. W przypadku uznania przez Sprzedającego reklamacji za uzasadnioną, taki Klient otrzyma towar wolny od wad lub zostanie mu zwrócona cena towaru. Wybór sposobu zaspokojenia roszczeń z tytułu reklamacji w tym przypadku, należy do Sprzedawcy, a ciężar dowodu, że rzecz sprzedana ma wady, obciąża Klienta niebędącego Konsumentem lub Indywidualnym przedsiębiorcą o uprawnieniach Konsumenta.

11. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedający pokryje koszt ponownego wysłania towaru do Klienta. Zwrot środków następuje wedle zasad opisanych w Regulaminie.

 

§9. Odstąpienie i Zwroty

 

1. Każdy Klient może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedającym bez podania przyczyny w ciągu 360 dni od daty odebrania zakupionego towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na piśmie na adres Sprzedającego lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@restilo.pl. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zamieszczony jest przez Sprzedawcę na końcu Regulaminu i może zostać wykorzystany przez Klienta.

2. Zwracany towar należy odesłać niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu na adres:

 

FLHF S.A.

Logistyczna 2

Bielany Wrocławskie

55 – 040 Kobierzyce

 

w stanie nienoszącym śladów korzystania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne opakowanie. Meble po całkowitym montażu nie podlegają zwrotowi.

3. Koszt odesłania towaru do Sprzedającego w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość do kwoty 20 złotych ponosi Sprzedający. Koszt odesłania towaru do Sprzedającego w wysokości przewyższającej tą kwotę ponosi Klient. Klient może również na koszt Sprzedającego zlecić odbiór towaru bezpośrednio od Klient za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Sprzedającego.

4. Zapłacona przez Klienta cena za towary zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni przelewem bankowym na rachunek bankowy Klienta wskazany Sprzedającemu, chyba że Klient wyraźnie zgodził się inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedający może się wstrzymać ze zwrotem należności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu odesłania towaru w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. W przypadku zwrotu towaru, reklamacji zakończonej wymianą towaru, udzielenia rabatu posprzedażowego Sprzedawca wystawia fakturę korygującą, której podstawą są wcześniejsze uzgodnienia dokonane z Nabywcą.

 

§10. Dane osobowe i polityka plików cookies

 

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klientów i plików cookies stosowanych przez Sklep znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://restilo.pl/polityka-prywatnosci

 

§11. Postanowienia końcowe

 

1. Wszystkie towary, nazwy i znaki towarowe publikowane na stronie Sklepu są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

2. Zawartość stron internetowych Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego, lecz należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy. Informacja o towarach zamieszczona na stronach nie oznacza, że towary są aktualnie dostępne w magazynie Sklepu.

3. Sklep informuje, że informacje dotyczące towarów prezentowanych na stronach Sklepu są zgodne z danymi katalogowymi producentów.

4. Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność Sklepu. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z bazy danych firmy.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Klienci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na podany adres e-mail oraz poprzez informację zawartą na stronach Sklepu. Klientom będącym Konsumentami albo Indywidualnymi przedsiębiorcami o uprawnieniach Konsumentów, przysługuje w takim przypadku prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia powiadomienia pocztą elektroniczną o dokonanej zmianie Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Sklepu. Sprzedający zapewnia i gwarantuje, iż zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

6. W przypadku sporów, których stroną jest Konsument, Konsument ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań należy ochrona konsumentów.

7. W przypadku sporów, których stroną jest Klient niebędący Konsumentem albo Indywidualnym przedsiębiorcą o uprawnieniach Konsumenta, właściwy do rozstrzygnięcia sporu jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeksu cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 01.01.2021 r.

 

 

 

 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

 

Dnia .....................................................

 

Sprzedawca:

FLHF SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą we Wrocławiu (50 – 304) przy ul. Słonimskiego 1A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000728264, NIP: 8982242989, REGON: 380160976, kapitał zakładowy w wysokości 1.500.000,00 złotych wpłacony w całości.

 

Nabywca:

Imię i nazwisko: ........................................................................

Adres: ........................................................................

Adres e-mail: ........................................................................

Nazwa firmy (wyłącznie w przypadku przedsiębiorców): ___________________________

NIP (wyłącznie w przypadku przedsiębiorców): _______________________________________

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Ja, niżej podpisany __________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

............................................................................................... (w tym miejscu należy wpisać nazwę Towaru).

 

Umowa Sprzedaży została zawarta dnia ........................... (w tym miejscu należy wpisać datę zawarcia umowy).

 

Towar został odebrany przeze mnie w dniu ................................... (w tym miejscu należy wpisać datę odbioru Towaru).

 

 

 

................................

Podpis klienta

(tylko jeżeli oświadczenie jest przesyłane w wersji papierowej)

 

 

                  

 

To Top