Regulamin akcji marketingowej „Restilo: Made in Green”

§1 Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa cele akcji marketingowej o nazwie „Restilo: Made in Green” (zwanej dalej „Akcją”), warunki uczestnictwa w Akcji, czas trwania Akcji, sposób informowania o Akcji i jej warunkach, a także sposób składania skarg i wniosków związanych z Akcją.

2. Organizatorem Akcji jest FLHF S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Słonimskiego 1A, 50 – 304 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000728264, NIP: 8982242989, adres e-mail: info@restilo.pl (zwana dalej „Organizatorem”).

3. Celem Akcji jest umożliwienie Uczestnikom przesyłania zgłoszeń mebli do renowacji, które po pisemnym zaakceptowaniu ich przez Organizatora i wyrażeniu przez Uczestników zgody na ich sprzedaż Organizatorowi zostaną poddane renowacji, a po przeprowadzeniu renowacji Uczestnicy zyskają prawo ponownego nabycia własności mebla na preferencyjnych warunkach, bądź uzyskania udziału w zysku z dalszej sprzedaży tego mebla przez Organizatora na zasadach opisanych w Regulaminie.

4. Akcja przeprowadzona zostanie za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora prowadzonego w domenie: https://restilo.pl/ (zwanego dalej „Sklepem Internetowym”).

5. Uczestnikami Akcji (zwanymi dalej „Uczestnikami”, a pojedynczo „Uczestnikiem”) mogą być osoby pełnoletnie zamieszkałe na terytorium Polski, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające status konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, które zapoznały się z Regulaminem i zaakceptowały jego postanowienia.

6. Akcja przeprowadzona zostanie na terytorium Polski w okresie od dnia 1 października 2021 roku aż do jej odwołania przez Organizatora (decyduje data wysłania zgłoszenia przez Uczestnika).

  1.  
  2.  
  3. §2 Zasady i warunki uczestnictwa w Akcji

 

1. Zgłoszenie udziału w Akcji (zwane dalej „Zgłoszeniem”) następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko Uczestnika, datę urodzenia, dane kontaktowe w postaci adresu e-mail i numeru telefonu, a także wyraźne zdjęcia mebli przeznaczonych do renowacji wraz z dokładnym opisem ubytków oraz podaniem ich wymiarów.

2. Preferowane przez Organizatora meble będące przedmiotem Zgłoszenia to meble o gabarytach około 120 x 80 cm, w szczególności w postaci stołów, krzeseł, foteli, komód i szafek nocnych i innych podobnych mebli.

3. Przesłane zgłoszenia będą analizowane przez współpracujące z Organizatorem pracownie: .

4. Decyzja o zakwalifikowaniu danego mebla do renowacji podejmowana będzie na podstawie ich stanu oraz gabarytów i zostanie przekazana Uczestnikowi w terminie 7 dni roboczych (rozumianych jako wszystkie dni tygodnia, za wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce) od dnia otrzymania Zgłoszenia. Po zakwalifikowaniu danego mebla do renowacji, Uczestnikowi wskazane zostaną orientacyjny termin wykonania renowacji mebla, a także współpracująca z Organizatorem pracownia wymieniona w ust. 3 powyżej, która przeprowadzi renowację, jak również cena mebla po renowacji.

5. Organizator poinformuje Uczestnika o zakwalifikowaniu danego mebla do renowacji na podany przez Uczestnika adres e-mail. W przypadku, gdy Uczestnik akceptuje warunki przeprowadzenia renowacji mebla określone przez Organizatora, powinien poinformować o tym fakcie Organizatora poprzez wiadomość zwrotną wysłaną w terminie 7 dni. Wyrażenie zgody jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży mebla będącego przedmiotem Zgłoszenia z Organizatorem za cenę wskazaną w ust. 7 poniżej.

6. Transport mebla do Wykonawcy, który przeprowadzi renowację, zostanie zorganizowany przez i na koszt Organizatora, przy czym na Uczestniku ciąży obowiązek należytego zabezpieczenia mebla do transportu, jak i załadowania mebli na palety na czas przewozu, o ile gabaryty mebla tego wymagają.

7. Po wykonaniu renowacji mebla przez współpracującego z Organizatorem wykonawcę, Organizator niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Uczestnika na podany przez niego adres e-mail, a Uczestnik będzie miał możliwość:

a) ponownego nabycia od Organizatora własności mebla zgłoszonego do Akcji z udzielonym przez Organizatora rabatem o wartości 30% ceny brutto mebla po renowacji ustalonej przez Organizatora;

b) w przypadku nieskorzystania przez Uczestnika z prawa, o którym mowa w pkt a) powyżej, w zależności od wyboru Uczestnika:

- uzyskania 30% ceny brutto uzyskanej przez Organizatora z tytułu sprzedaży mebla, jednak nie niższej niż 30% ceny brutto mebla podanej Uczestnikowi w wycenie, o której mowa w ust. 4 powyżej;

- uzyskania rabatu na zakupy w sklepie internetowym Organizatora prowadzonym w domenie restilo.pl o wartości 30% ceny brutto mebla podanej Uczestnikowi w wycenie, o której mowa w ust. 4 powyżej;

- przekazania 30% ceny brutto uzyskanej przez Organizatora z tytułu sprzedaży mebla na wskazane przez Uczestnika cele charytatywne.

8. Uczestnik powinien przekazać Organizatorowi decyzję o skorzystaniu z jednego z uprawnień określonych w ust. 7 powyżej na adres e-mail info@restilo.pl nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o zakończeniu renowacji mebla zgłoszonego do Akcji na podany przez Uczestnika adres e-mail. Brak odpowiedzi Uczestnika w tym terminie uznany zostanie za rezygnację z prawa ponownego nabycia własności mebla od Organizatora i wyrażenie zgody na sprzedaż mebla przez Organizatora w sposób opisany w ust. 7 lit. b) powyżej. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt b) powyżej, Uczestnik ma obowiązek podać Organizatorowi numer rachunku bankowego, na który nastąpi wpłata środków ze sprzedaży mebla.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 lit. b) powyżej, w razie braku sprzedaży mebla przez Organizatora w okresie 3 miesięcy liczonych od dnia poinformowania Uczestnika o ukończeniu renowacji mebla, Uczestnikowi w zamian może zostać przyznany rabat o wartości 30%, jednak nie niższej niż 30% ceny brutto mebla podanej Uczestnikowi w wycenie, o której mowa w ust. 4 powyżej, na zakupy w sklepie internetowym Organizatora prowadzonym w domenie restilo.pl. Organizator poinformuje Uczestnika o tej możliwości na podany przez Uczestnika z Zgłoszeniu adres e-mail.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym z udziału w Akcji Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, w szczególności w przypadku:

a) umyślnego wprowadzenia przez Uczestnika Organizatora w błąd co do tożsamości Uczestnika;

b) podejmowania działań mających na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad Akcji m.in.: poprzez używanie przez Uczestnika skryptów lub oprogramowania automatyzującego;

c) podejmowania działań polegających na wykorzystywaniu przez Uczestnika różnych aliasów tego samego konta poczty elektronicznej lub konta w serwisie społecznościowym w cel występowania w imieniu lub zgłaszania rzekomo różnych Uczestników;

d) innego działania Uczestnika narażającego Organizatora na poniesienie jakiejkolwiek szkody majątkowej lub niemajątkowej.

  1.  
  2.  
  3. §3 Dane osobowe Uczestników

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj. FLHF S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Słonimskiego 1A, 50 – 304 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000728264, adres e-mail: info@flhf.com. Niniejsza informacja o administratorze danych osobowych Uczestników stanowi spełnienie przez Organizatora obowiązku wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).

2. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestników przez Organizatora jest umożliwienie im uczestnictwa w Akcji oraz uzyskania korzyści wynikających z udziału w Akcji określonych w 2 ust. 4 Regulaminu. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy skorzystali z korzyści wynikających z udziału w Akcji określonych w § 2 ust. 4 Regulaminu jest także spełnienie przez Organizatora obowiązków płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości korzyści uzyskanej przez Uczestnika.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest ich zgoda na udział w Akcji, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Uczestnik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, np. poprzez wycofanie Zgłoszenia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy są uprawnieni do uzyskania korzyści wynikających z udziału w Akcji określonych w 2 ust. 4 Regulaminu jest także spełnienie przez Organizatora przyrzeczenia publicznego przyznania im tych korzyści, jak również spełnienie przez Organizatora obowiązków płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości korzyści przyznanych Uczestnikom, tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

4. Dane osobowe Uczestników mogą być przez Organizatora przekazywane podmiotom trzecim jedynie, gdy jest to konieczne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze, jak i gdy jest to konieczne dla prawidłowego i sprawnego technicznie przeprowadzenia Akcji. W tym celu dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi księgowe, technologiczne i informatyczne na rzecz Organizatora, jak również pracowniom i wykonawcom współpracującym z Organizatorem przy organizacji Akcji. Dane osobowe Uczestników nie będą przez Organizatora przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych.

5. Dane osobowe Uczestników będą przez Organizatora przetwarzane nie dłużej niż przez okres trwania Akcji, a następnie okres do upływu terminu na złożenie reklamacji przez Uczestnika, a w przypadku złożenia reklamacji przez Uczestnika - do czasu jej rozpoznania przez Organizatora. Dane osobowe Uczestników, którym przyznane zostały korzyści związane z udziałem w Akcji będą przez Organizatora przetwarzane do końca obowiązkowego okresu przechowywania dokumentacji podatkowej, który wynosi co do zasady 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Po zakończeniu okresu, w którym Organizator jest uprawniony bądź obowiązany do przetwarzania danych osobowych Uczestników, Organizator niezwłocznie je usunie lub zanonimizuje.

6. Uczestnikom przysługują prawa do:

- dostępu do przetwarzanych przez Organizatora ich danych osobowych;

- żądania sprostowania lub uzupełnienia przez Organizatora ich danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne;

- żądania usunięcia przez Organizatora ich danych osobowych, jeżeli wygasła podstawa do ich przetwarzania;

- żądania ograniczenia przetwarzania przez Organizatora Pani/Pana danych osobowych;

- żądania przeniesienia przez Organizatora ich danych osobowych do innego administratora;

- w przypadku gdy podstawę przetwarzania danych osobowych Uczestnika stanowi wyrażona przez niego zgoda - cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Uczestnika, którego dokonano przed cofnięciem przez niego zgody;

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy RODO.

7. Podanie Organizatorowi danych osobowych przez Uczestnika jest całkowicie dobrowolne, acz konieczne dla możliwości wzięcia udziału w Akcji, otrzymania korzyści związanych z udziałem w Akcji oraz umożliwienia spełnienia obowiązku płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości uzyskanych korzyści przez Organizatora.

8. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

  • §4 Reklamacje

 

1. Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Organizatora: info@restilo.pl w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu będącym podstawą reklamacji, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Akcji.

2. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

 

  • §5 Postanowienia końcowe

 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Akcji, tj. z dniem 1 października 2021 roku.

2. W przypadku zaistnienia siły wyższej, rozumianej jako pozostające poza kontrolą Organizatora i niemożliwe do zapobiegnięcia zdarzenie uniemożliwiające przeprowadzenie Akcji zgodnie z Regulaminem, Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, przedłużenia lub zawieszenia Akcji.

3. Organizator uprawniony jest w każdym czasie do odwołania Akcji bez podania przyczyny z zastrzeżeniem, iż odwołanie Akcji nie będzie w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Uczestników.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepowstałe z winy Organizatora problemy techniczne lub awarie systemu informatycznego w trakcie trwania Akcji.

5. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z udziałem w Akcji przez Uczestnika, takie jak np.: umieszczenie danych osobowych i/lub wizerunku osób trzecich ponosi wyłącznie Uczestnik.

6. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Uczestników będących konsumentami w rozumieniu 221 Kodeksu cywilnego, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi uprawnień konsumentów, pierwszeństwo mają przepisy dotyczące uprawnień konsumentów.

7. Organizator jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie z ważnych powodów, lecz każdorazowo pod warunkiem, że zmiana nie naruszy praw nabytych przez Uczestników i podstawowych zasad. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, umożliwiającym zapoznanie się ze zmianami i ewentualną rezygnację z udziału w Akcji. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Akcji w związku z brakiem akceptacji zmian Regulaminu, bez żadnych konsekwencji z tego tytułu.

8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Akcją będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny, o ile strony nie rozstrzygną wcześniej sporu w sposób polubowny.

9. Wszelkie informacje o Akcji zawarte w materiałach promocyjnych i marketingowych mają charakter pomocniczy. Informacjami wyłącznie wiążącymi są postanowienia Regulaminu.

10. Regulamin dostępny jest w postaci elektronicznej pod adresem: https://restilo.pl/regulamin-made-in-green z możliwością jego pobrania i wydruku przez każdego z Uczestników.

To Top