Reklamacje i zwroty

 

Reklamacje i zwroty

 

Zadowolenie i satysfakcja Klientów to dla nas priorytet. Zależy nam na tym, aby Wasza radość z zakupów w Restilo trwała jak najdłużej, dlatego postanowiliśmy wprowadzić atrakcyjną politykę zwrotów i reklamacji.

 

Zwroty

 

Mogą Państwo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 360 dni od daty odebrania towaru. Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne opakowanie. Meble po całkowitym montażu nie podlegają zwrotowi. W celu odstąpienia od umowy należy odpowiednio wypełnić i przesłać Sprzedającemu podpisany formularz „oświadczenie o odstąpieniu od umowy” stanowiący załącznik do Regulaminu LINK i umieszczony na dole strony.

Adres do zwrotów :

 

FLHF S.A.

ul. Logistyczna 2-4

Bielany Wrocławskie

55 – 040 Kobierzyce

  

  1. 1. Restilo stosuje politykę darmowych zwrotów. Zwrotu można dokonać na dwa sposoby: poprzez paczkomaty InPost oraz firmę kurierską DPD. Aby dokonać zwrotu przez InPost należy wejść na stronę http://szybkiezwroty.pl lub w aplikację InPost i wyszukać nazwę naszego sklepu. Następnie wystarczy umieścić paczkę w dowolnym paczkomacie. Nie ma potrzeby drukowania etykiety. Natomiast wybierając zwrot poprzez firmę DPD należy wejść na stronę https://www.dpd.com/pl/pl/moje-dpd/zwroty-przesylek-dpd/, wypełnić wymagane dane i zamówić kuriera po odbiór bądź zanieść paczkę do dowolnego punktu DPD Pickup. W przypadku problemów ze zwrotem prosimy o kontakt mailowy z Biurem Obsługi Klienta: info@restilo.pl
  2.  
  3. 2. Koszt odesłania towaru do Sprzedającego w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość do kwoty nadania paczki wynoszącej poniżej 20 złotych ponosi Sprzedający. Koszt odesłania towaru do Sprzedającego w wysokości przewyższającej tą kwotę ponosi Kupujący. W celu uzyskania zwrotu poniesionych kosztów wysyłki należy przesłać Sprzedającemu na powyższy adres mailowy dowód opłaty kurierskiej.
  4.  
  5. 3. Zwracany towar powinien posiadać oryginalne opakowanie. Produkty nie posiadające oryginalnych opakowań nie zostaną przyjęte na magazyn.
  6.  
  7. 4. Towar może zostać także zwrócony samodzielnie na powyższy adres magazynu w terminie do 360 (trzysta sześćdziesiąt) dni od dnia otrzymania towaru. W tym przypadku na adres mailowy Biura Obsługi Klienta musi uprzednio zostać złożone oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  8.  
  9. 5. Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia przyjęcia zwrotu na magazyn przelewem bankowym na rachunek bankowy, z którego zostało opłacone zamówienie lub w inny sposób wskazany przez Klienta.

 

 

Reklamacje

 

W przypadku, kiedy towar jest niezgodny z umową mogą Państwo zgłosić reklamację w ramach gwarancji bezpośrednio w serwisie producenta  lub zgłosić reklamację w Sklepie z tytułu rękojmi.

1. Wybrane towary objęte są gwarancją. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Sprzedawca odpowiada względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, przy czym:

a. przez wadę fizyczną należy rozumieć niezgodność towaru z umową sprzedaży, w szczególności jeżeli towar:

-         nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia

-         nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił Klienta

-         został Klientowi wydany w stanie niezupełnym (np. brakuje instrukcji, jeżeli jest ona załączana przez producenta).

b. przez wadę prawną należy rozumieć niezgodność towaru z umową sprzedaży, w szczególności jeżeli towar:

-         stanowi własność osoby trzeciej,

-         obciążony jest prawem osoby trzeciej,

-         ograniczenie w korzystaniu z towaru lub rozporządzaniu nim wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

3. Nie jest wadą fizyczną ubytek czy też uszkodzenie towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem zakupu i zgodził się na przesłanie towaru w takim stanie.

4. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Reklamacja może zostać złożona: osobiście, telefonicznie, listem poleconym lub mailowo na adres: info@restilo.pl. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru. Klient może odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sklepu do doręczeń: FLHF S.A., ul. Logistyczna 2-4, Bielany Wrocławskie, 55 – 040 Kobierzyce.

5. Celem rozpatrzenia reklamacji towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem potwierdzającym nabycie go u Sprzedawcy (może to być np. paragon, faktura, dowód zapłaty za konkretne Zamówienie).

6. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail jakimi posłużył się do Klient składając zamówienie, określenie towaru, który jest reklamowany oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny Klienta. W przypadku braku ww. danych Sprzedawca może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie ww. danych.

7. W ramach składania reklamacji Klient  może żądać:

a. naprawienia towaru;

b. wymiany towaru na wolny od wad;

c. obniżenia ceny;

d. odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

8. Klient powinien zgłosić reklamację w ciągu roku od dnia dostrzeżenia wady. Termin na złożenie reklamacji nie może jednak zakończyć się przed upływem dwuletniego okresu odpowiedzialności Sprzedającego za towar. W przypadku Klientów, którzy nie są konsumentami zgłoszenie powinno nastąpić niezwłocznie po ujawnieniu wady.

9. Sprzedający w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

10. Odpowiedzialność Sprzedającego względem Klientów, którzy nie są konsumentami jest ograniczona do kwoty, jaką taki Klient zapłacił za objęty reklamacją towar i kwoty stanowiącej równowartość kosztów jego dostawy, w przypadku gdy przedmiotem reklamacji jest również dostawa. W przypadku uznania przez Sprzedającego reklamacji za uzasadnioną, taki Klient otrzyma towar wolny od wad lub zostanie mu zwrócona cena towaru. Wybór sposobu zaspokojenia roszczeń z tytułu reklamacji w tym przypadku, należy do Sprzedawcy a ciężar dowodu, że rzecz sprzedana ma wady, obciąża Klienta nie będącego konsumentem.

11. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedający pokryje koszt ponownego wysłania towaru do Klienta. Zwrot środków następuje wedle zasad opisanych w Regulaminie LINK .  

 

To Top